18/04/22  Giới thiệu  53
          Minh Lãng là một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân Minh Lãng đã kiên cường chiến đấu, đóng góp to lớn sức người, sức của cho đất nước, hàng ngàn tấn lương thực gửi ra tiền tuyến hàng nghìn người con đã xông pha trên ...