Kế hoạch năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG

        

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG

 

SỐ: 11 /KHNH-TH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Minh Lãng, ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2016 - 2017

           

PHẦN 1.  NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          Căn cứ chỉ thị 3031/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục& Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục;

          Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn số 486/ SGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình;        

          Hướng dẫn số 07/HD-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2016 của cấp tiểu học Phòng Giáo dục Vũ Thư về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

          Căn cứ vào kết quả đã đạt được của nhà trường trong năm học 2015 – 2016 và tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường năm học 2016 – 2017./.

I. Đặc điểm tình hình chung của nhà trường năm học 2016 - 2017

- Tổng số học sinh đầu năm học: 774 em chia thành 24 lớp

+ Khối 1 :  04 lớp  =    131  em              + Khối 4 :  05 lớp  =    159  em.

+ Khối 2 :  05 lớp  =    168 em.              + Khối 5 :  05 lớp  =   167  em.

+ Khối 3 :  05 lớp  =    149  em.

- Tổng số cán bộ GV đầu năm học là 44  đ/c.

+ Số GV trong biên chế là : 39 đ/c

+ Số GV hợp đồng là:  05 đ/c.(VH 3 + Tin 2)

          + Nữ                                   : 40 đ/c.

+ Giám hiệu                      : 03 đ/c.

+ Văn phòng kế toán         : 01 đ/c.

+ Thủ thư                           : 01  đ/c.

+ Đảng viên                       : 20  đ/c                Nữ :   17 đ/c

+ Trình độ chuyên môn:           - Đại học   :   22 đ/c                          

                                                - Cao đẳng :   22 đ/c

                                                - Trung cấp : 0 đ/c.

+ Trình độ GV trên chuẩn đạt 100 %

- Về CSVC:  Nhà trường có 20 phòng học trong đó có 16 phòng học kiên cố; 04 phòng học cấp 4; có 01 phòng tin; các phòng chức năng như phòng HT-PHT phòng truyền thống; phòng Đội, phòng thư viện – thiết bị; phòng bảo vệ-Y tế; khu vệ sinh cho GV-HS.

- Minh Lãng là một địa phương có truyền thống hiếu học, Đảng - chính quyền- phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

Kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2015-2016

+ Công tác số lượng đạt 100%.

+ Công tác phổ cập: (Theo TT36/2009/BGDĐT): Đạt chuẩn phổ cập mức độ 2.

          + Chất l­ượng GDTD: Hình thành và phát triển phẩm chất: 100% đạt.

   Hình thành và phát triển năng lực: 99,8% đạt

   Kiến thức kĩ năng môn học: 99,8 % hoàn thành.

          + 778/780 HS hoàn thành chương trình lớp học = 99,8%.

          + 135/135 HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học = 100%.

          +Thi giải Toán Mạng xếp thứ 10 huyện, TTT lớp 5 xếp thứ nhì.

          + Thi giải Tiếng Anh mạng xếp thứ 17 huyện

          + Trư­ờng Tiên tiến, Liên đội Tốt, 6 CSTĐCS, 16 GVG Huyện.

Đội ngũ CBGV có phẩm chất đạo đức tốt. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng. Có ý thức trách nhiệm trong công việc. Chấp hành đúng Quy chế của ngành, quy định của cơ quan. Có tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh.

1. Những thuận lợi cơ bản.

- Đội ngũ GV tương đối  ổn định, đạt trên chuẩn 100%. Hoạt động dạy và học có nền nếp, đảm bảo kỷ cương kỷ luật lao động tốt.

- Học sinh đi học chuyên cần, có ý thức học tập. Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường, của Liên đội. Thực hiện nghiêm túc nội qui, qui định của nhà trường.

- Những thành tích của nhà trường trong những năm học qua làm tiền đề cho việc phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

2. Những khó khăn.

- Là trường đóng trên địa bàn còn nhiều hộ nghèo toàn xã có 192 hộ nghèo, cận nghèo nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha mẹ, có em có bố, mẹ mất sớm. Nhiều em bố mẹ đi làm kinh tế xa nhà không có điều kiện chăn sóc con.

- Số phòng học, phòng chức năng còn thiếu so với yêu cầu. Cụ thể thiếu 4 phòng học, phòng dạy Ngoại ngữ. Số phòng cấp 4 còn chiếm 20% tổng số phòng học hiện nay cần được kiên cố.

II. Nhiệm vụ trong tâm trong năm học:

Thực hiện chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phong trào thi đua “Người tốt việc tốt báo công dâng Bác”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Đổi mới nâng cao hiệu quả quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường phát triển phẩm chất, hình thành các năng lực, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường học mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và TT 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi bổ sung về quy định đánh giá học sinh Tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện dạy học tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (TV1.CGD) cho 100% các em học sinh lớp 1; bảo đảm các điều kiện và triển khai có chất lượng dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi Mức độ 3; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia các mức độ 2 và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

Năm học thực hiện tốt chủ đề: “ Kỷ cương - Đổi mới – Hiệu quả”

III/Mục tiêu phấn đấu:

          Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Thực hiện chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước Chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.  Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục Tiểu học.

- Thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh đúng hướng dẫn của Sở, của Phòng, thực hiện có hiệu quả 4 không”: không để học sinh ngồi sai lớp, không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong nhà trường; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường tiểu học, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT quy chế công khai cơ sở giáo dục và chế độ chính sách của cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động.

- Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc, giáo dục phẩm chất và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành Quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp sáng, xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại các lễ chào cờ.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khoẻ cho học sinh thông qua tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ và bài tập thể dục chống mệt mỏi theo quy định.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo tinh thần  gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấn tượng và cảm xúc cho học sinh, thực sự vì học sinh trong đó tập trung vào việc đón học sinh lớp 1 và tổ chức các hoạt động để đảm bảo đây thực sự là ngày hội của các em; sau lễ chào cờ, tuyên bố lý do, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, lời chào của hiệu trưởng, đánh trống trường, là phần thời gian cho các hoạt động văn nghệ.

- Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đến trường để học tập vui chơi.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (không kết hợp vào buổi tổng kết năm học).

PHẦN 2: NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

A. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG- PHỔ CẬP:

- Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về Phổ cập xóa mù; Thông tư số 07/2016/BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

* Chỉ tiêu:

          - Đạt tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

1. Về đội ngũ giáo viên và nhân viên:

- Có đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

-100% số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trên chuẩn;

-100% số giáo viên đạt u cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

-Phân công đủ số người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.

2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Số phòng học đạt tỷ lệ 0,8 phòng/lớp; phòng học theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế của giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có Điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có thư viện, phòng y tế học đường, phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân viên;

- Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh Mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; thiết bị dạy học được sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện;

- Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam, nữ.

          * Các biện pháp thực hiện.

1- Thành lập tiểu ban phổ cập cấp trường do đ/c  Hiệu trưởng làm trưởng ban (Có kèm theo quyết định thành lập các tiểu ban )

-Phân công giáo viên về từng xóm để điều tra PC:

Điều tra các thôn

Giáo viên điều tra

Suý Hãng

đ/c P.Tâm;Nga; Ng Tâm ;Miền

Lại Xá

đ/c Xuân;Chiến; Thuý; Hằng

Trung Nha

đ/c Vân; Thuận;Bùi Yến,Phan Hà;

Thanh Trai

đ/c Nhung; L. Hoa; Thuý; Nguyệt

Bùi Xá

đ/c Mùi;B.Dịu;TrầnDịu;Khanh

Phù Lôi

đ/c Xuyến ; Ngà; Ly; Tuyến

Thanh Nội

đ/c Tám; PHoa; V Nhàn, Loan

         

          2- Làm tốt công tác bàn giao giữa giáo viên lớp dưới với giáo viên lớp trên để mọi GV có kế hoạch nâng cao chất lượng ngay từ đầu năm học, giao cho giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể cho lớp mình, quản lí chặt chẽ số lượng HS qua từng tiết học (Những HS nghỉ không có lí do GVCN cùng với CB lớp cần điều tra kịp thời làm rõ để động viên các em đi học đảm bảo tỉ lệ chuyên cần cao từ 99% trở lên).GVCN,GV trực ban cần ghi rõ tên HS vắng và lí do cụ thể trong các sổ như theo dõi đánh giá HS, sổ trực ban và sổ liên lạc. Các giấy phép của HS nghỉ phải do bố mẹ HS trực tiếp viết và yêu cầu ghi rõ lí do xin nghỉ.Làm tốt việc giao ban phản ánh giữa GV bộ môn và GV CN về việc học tập rèn luyện của HS ...

3- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp truyền thống trở thành nề nếp: Quản lý hồ sơ, điều tra cơ bản, huy động - duy trì sĩ số, tổ chức các ngày truyền thống (05/9; 01/1; 01/6, quy trình làm phổ cập hàng tháng...), nâng cao chất lượng  PCGDTH bằng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách thực sự vững chắc.

4- Củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của BCĐ công tác PCGD ở xã. Làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, phối kết hợp chặt chẽ cùng với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt là PHHS trong nhiệm vụ PCGD, chống tư tưởng chủ quan, thoả mãn...

5- Đặc biệt quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Huy động hết trẻ khuyết tật  có khả năng đi học và tạo điều kiện thuận lợi để các em vào học hoà nhập. Củng cố BCĐ giáo dục trẻ khuyết tật. Mỗi cán bộ giáo viên trực tiếp đỡ đầu, chăm sóc ít nhất 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lên, phát động đỡ đầu các em vào dịp đầu năm học mới và ngày nghỉ tết Nguyên Đán. Đồng thời làm tốt công tác XHH tới mọi cấp mọi ngành ở  địa phương- Kiện toàn bổ sung hồ sơ phổ cập theo yêu cầu mới. Đảm bảo 100% học sinh đầu vào lớp 1 có bản sao giấy khai sinh được đối chiếu với bản chính ngay khi nhập học. Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận học sinh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lí bộ hồ sơ phổ cập.

6- Tiếp tục tham mưu với UBND xã, tu bổ đầu tư xây dựng những hạng mục công trình còn thiếu so với trường chuẩn mức II. Nhà trường cùng hội cha mẹ HS thường xuyên quan tâm đến các em bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro,có quà thăm hỏi (Mỗi lần thăm ốm trị giá 100.000 đồng ) ... và có quà khuyến khích HS giỏi, HSKK vào các dịp khai giảng, Tết Nguyên Đán và tổng kết năm học.

7- Kết hợp chặt chẽ với trường Mầm non điều tra nắm chắc số trẻ 5 tuổi.( Sinh năm 2011) để xây dựng chính xác kế hoạch phát triển giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động 100% số trẻ vào học lớp 1 năm học tới. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ PCGD TH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả PCGD- Xóa mù chữ cho người lớn độ tuổi 15 - 60.

8- Cùng các trường Mầm non THCS trong xã hoàn thiện số liệu phần mềm phổ cập Online.

B. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

I/ Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh:

a) Năng lực: tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề;

b) Phẩm chất: chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn kết, yêu thương.”

a/ Chỉ tiêu:

- Tốt = 85%;

- Đạt = 15%

- Cần cố ngắng: 0

b/ Biện pháp:

- Thực hiện có chất lượng tuần lễ sinh hoạt đầu năm nhằm giáo dục học sinh biết tự giác làm các việc phục vụ cho bản thân, xây dựng nề nếp tự quản, giáo dục cho học sinh biết lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, kính trọng mọi người. Xây dựng tình bạn trong sáng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

- Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học của Bộ, các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục phẩm chất /giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của lớp, của địa phương. Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

- Tổ chức hướng dẫn Hội đồng tự quản của lớp hoạt động có hiệu quả, có sự đổi mới luân phiên trong HĐTQ tất cả HS trong lớp đều có cơ hội được bầu vào HĐTQ. Mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp cụ thể "xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực".

          - Tập trung giáo dục học sinh có ý thức học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lễ phép kính trọng ông bà cha mẹ, thày cô giáo, người lớn tuổi, thương yêu bè bạn, văn minh trong ứng xử, không vi phạm nội quy nhà trường, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động từ thiện.

          -Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục nếp sống văn minh, xây dựng ý thức tự giác tự quản và tinh thần tập thể cho học sinh.

          - Duy trì nề nếp và phát huy hiệu quả của việc chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, thi đua trong học sinh. Giáo dục nếp sống văn minh, xây dựng ý thức tự giác, tự quản và tinh thần tập thể cho học sinh.(Cần lồng gắn các nội dung như tìm hiểu về ATGT, kể chuyện theo báo đội, sân chơi rung chuông vàng, giao lưu văn nghệ tuỳ thuộc theo từng thời điểm ).

          - Giáo dục cho học sinh đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa ” thông qua các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với đất nước, vào các ngày kỉ niệm trong năm như 22-12; 27-7, ngày lễ tết.

          - Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, tăng cường hoạt động hội chữ thập đỏ giúp đỡ các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn phù hợp với lứa tuổi các em, trước hết là ở ngay tại lớp, tại trường.

          - Duy trì tốt việc đọc và sử dụng tủ sách xanh lớp học với tinh thần góp một cuốn sách nhỏ đọc nhiều cuốn sách hay.

          - Tổ chức và tạo điều kiện cho học sinh tham gia đầy đủ, có hiệu quả các cuộc giao lưu về: Kể chuyện theo sách, viết thư quốc tế UPU, tìm hiểu về môi trường.

          - Tổ chức đăng kí nhận chăm sóc giới thiệu khu di tích lịch sử Miếu Giai thuộc thôn Thanh Trai.

          - Tôn trọng pháp luật, chấp hành nghiêm nội quy nhà trường và quy ước giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Nêu cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường, bảo quản tài sản nhà trường.

          - Tất cả giáo viên, nhân viên trong trường cùng có trách nhiệm giáo dục cho học sinh phát triển các năng lực, phẩm chất. Giáo viên chủ nhiệm cần kết hợp với giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên vận dụng các hình thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp để đạt các tiêu chuẩn về năng lực.

- Tổ chức sâu rộng trong học sinh các phong trào : Đôi bạn cùng tiến; gọi bạn xưng tôi…Tổ chức có hiệu quả thư viện “Xanh” thuận lợi cho học sinh đọc và làm theo báo đội. Khu vui chơi cho học sinh nhà trường có các băng rôn, tuyên truyền về các anh hùng, liệt sỹ nhỏ tuổi, mỗi chi đội chọn một tên anh hùng liệt sỹ nhỏ tuổi để đặt tên cho chi đội và các sao của mình.

II/ Thực hiện chương trình dạy và học:     

          *Chỉ tiêu:

                   -Lớp 1, 2, 3,4,5 xếp loại :

          + Thực hiện các môn học:

          - Xếp Hoàn thành tốt đạt 65 %

          - Xếp Hoàn thành đạt 34,8 %

- Chưa hoàn thành 0,2%

          - Học sinh hoàn thành chương trình lớp học : 99,8%

          - Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học : 100%

          - 100% số học sinh được học đủ 10 buổi / tuần.

          -100% học sinh các lớp 1,2,3,4,5 được học môn tiếng Anh.

+ Khối 1,2 học 2 tiết / tuần.

+ Khối 3,4,5 học 3 tiết / tuần

- Có phòng máy vi tính dạy cho HS Khối 1,2;3,4,5 đạt 100 %

- Tổ chức Giao lưu Tiếng Anh năm 2016 ở 4 cấp: Trường, Cụm trường Liên Cụm trường và Huyện.

          - Phấn đấu duy trì chất lượng các câu lạc bộ Văn;Toán;Anh ở các khối.

+ Mỗi khối 2,3,4,5,có từ 30 - 35 em,  Khối 1 có từ 25-30  em tham gia giao lưu học tốt các môn Văn;Toán;Anh cấp cụm, huyện; đội tuyển khối 5 có từ 6 đến 10 em tham gia giải toán, tiếng anh trên mạng đạt giải cấp tỉnh, có 4-6 em đạt giải cấp quốc gia.

+ Phấn đấu có 2 đội tuyển TTT tham gia giao lưu cấp cụm, huyện được xếp Nhì huyện.  

- Mỗi khối có từ 10 -15 HS tham gia giao lưu Trạng Nguyên nhỏ tuổi các cấp.

      - Các khối 3,4,5 mỗi khối có từ 10 đến 12 HS dự giao lưu viết chữ đẹp cấp cụm. Phân đấu trường xếp nhất cụm.

          - Có học sinh năng khiếu môn Mĩ thuật, hát nhạc; thể dục tham dự và đạt giải do cấp trên tổ chức. Đổi tuyển tham gia hội khoẻ xếp thứ 5 – 8 huyện.

       - Thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao chất lượng giữa lớp dưới lên lớp trên và cho THCS, không để học sinh không đủ chuẩn lên lớp.

          *Biện pháp:

1/ Dạy học các bộ môn văn hóa:

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng dạy học ở tất cả các môn học:

+ Môn Toán:

- Nắm vững mục tiêu, nội dung mỗi bài học, mỗi đơn vị kiến thức từ đó có thể thay đổi hình thức các bài tập phù hợp thực tế đời sống và điều kiện của mỗi líp nhưng vẫn đạt được mục tiêu và đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Khuyến khích việc dạy, học toán thông qua các thao tác trên đồ dùng, thiết bị dạy học và thông qua sự tương tác giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên, với môi trường và cộng đồng để học sinh được Làm - Nói - Viết - Đọc - Ghi nhớ kiến thức.

- Định hướng cho học sinh để sau mỗi bài học học sinh biết chia sẻ kiến thức toán học với bạn bè, gia đình và cộng đồng.

- Giáo viên chú trọng đến rèn kỹ năng giải Toán cho học sinh.

+ Môn Tiếng Việt:

 - Đối với phân môn Tập làm văn khuyến khích tổ chức cho học sinh quan sát thực tế để bổ sung vốn sống thông qua các bài tập quan sát, hướng dẫn học sinh ứng dụng sơ đồ tư duy để lập dàn ý trước khi viết bài.

- Chú trọng rèn các yêu cầu về kĩ năng nói, viết và kiến thức về giao tiếp, văn, văn bản trong chương trình Tiểu học theo từng lớp.

- Thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học, hoạt động giáo dục và tiết sinh hoạt cuối tuần.

- Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

+ Môn Đạo đức.

Tăng cường việc dạy kỹ năng sống thông qua nội dung của môn đạo đức ở từng lớp. Chú ý lồng gắn việc dạy Nội dung tích hợp: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các bài có liên quan. GV phải có bài soạn riêng về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Môn Tự nhiên và Xã hội.

Sử dụng khung cảnh thiên nhiên, gia đình, trường học, địa phương ... để dạy học. Khuyến khích học sinh liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống hàng ngày, giáo viên vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột, kết hợp sử dụng giáo án trình chiếu để giúp học sinh hứng thú học tập .

 + Môn Khoa học

- Tăng cường tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động khám phá nhằm khơi gợi sự tò mò khoa học, thói quen nêu câu hỏi, thắc mắc, tìm câu giải thích khi các em tiếp cận với thực tế xung quanh; vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng tự nhiên và giải quyết những vấn đề đơn giản trong cuộc sống, phù hợp với lứa tuổi.

- Đối với môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học căn cứ vào hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo  các đ/c giáo viên chủ động áp dụng dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” phù hợp với điều kiện thực tế địa ở phương.

+ Môn Lịch sử và Địa lí

- Tăng cường việc giảng dạy phần lịch sử - địa lí địa phương nhằm giúp cho học sinh nắm được những nét cơ bản nhất về lịch sử, địa lí và truyền thống của địa phương: (làng, xã, huyện, tỉnh ) vị trí địa lí, các đơn vị hành chính, đặc điểm kinh tế, xã hội, con người, ngành nghề, hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương. Các tổ khối 4,5 tổ chức soạn trình chiếu các nội dung có liên quan đến địa phương làm tư liệu chung cho các khối lớp và phân công lịch dạy cho từng lớp theo phận phối CT trên cơ sở các tài liệu đã hướng dẫn.

+ Môn Âm nhạc

- Tăng cường tự làm và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, tích cực cập nhật và tìm kiếm thông tin trên Internet để làm phong phú nội dung, phương pháp dạy học và hình thức tổ chức các hoạt động Âm nhạc.

- Đổi mới các hình thức hoạt động Âm nhạc trong nhà trường, tổ chức thi giọng hát hay gữi các khối lớp phát huy thế mạnh Âm nhạc trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn Âm nhạc yêu cầu 2 đ/c dạy hát nhạc biết sử dụng đàn Piano kỹ thuật số. Giao đ/c Lý dạy kèn melodion cho đội kèn của trường trong giờ chào cờ.

+ Môn Thể dục:

- Giáo viên chủ động sáng tạo đổi mới nội dung, hình thức tập luyện, phát huy vai trò tự quản của học sinh vào các hoạt động trên lớp.

- Chủ động, linh hoạt vận dụng và điều chỉnh việc tổ chức các trò chơi vận động, trò chơi dân gian đặc thù của địa phương vào các tiết dạy.

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục - Thể thao: Cờ vua, bóng đá, Thể dục AEROBIC… Tích cực xây dựng đội tuyển tham gia hội khỏe.

+ Môn Thủ công, Kĩ thuật

- Thực hiện tốt việc đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tập trung vào các nội dung cụ thể:

+ Tổ chức dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật như một hoạt động giáo dục kĩ năng sống, tạo điều kiện để học sinh có thể tự tìm hiểu, tự học, không nên áp đặt máy móc cứng nhắc.

+ Tổ chức tốt các hoạt động thực hành, tạo cơ hội để học sinh được trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, trải ngiệm và hợp tác để tạo sản phẩm, từ đó giáo viên định hướng cho học sinh ứng dụng vào các hoạt động thực tế ở trường, ở gia đình.

2/ Dạy học Tiếng Việt 1 CGD:

Năm thứ 2 thực hiện việc dạy học TV1.CGD theo định hướng  của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình.

          - Yêu cầu các đ/c GV khối 1 tiếp tục tổ chức tập huấn, hội thảo, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường; BHG thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các tổ trong quá trình thực hiện.

3/Triển khai dạy học ngoại ngữ:

a) Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 v/v ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn riêng, lưu ý :

- Các đ/c giáo viên tiếng Anh Lưu ý dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy học Tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học Tiếng Anh. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh gia, bạn tự đánh giá, máy đánh giá...Tăng cường thời lượng dạy học lên 4 tiết / tuần.

- Các đ/c giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học, các đ/c giáo viên phải tự đi bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định. Nhà trường sẽ tạo điều kiện để các đ/c đi bối dưỡng.

- Chỉ đạo tổ cốt cán giáo viên Tiếng Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở tiểu học.

- Tăng cường cơ sở vật chất: phòng dạy tiếng Anh, thiết bị dạy học tối thiểu; sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học hiện có.

- Tổ chức tốt sân chơi giao lưu Tiếng Anh năm 2016 ở cấp Tiểu học ở 4 cấp: Trường, Cụm trường Liên Cụm trường và Huyện. Giao cho hai đ/c: đ/c Miền, đ/c Hằng xây dựng lực lượng và chuẩn bị tốt cho việc tổ chức giao lưu.

b) Về tài liệu dạy học: Thực hiện theo Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh TH.

4/ Môn Mĩ thuật

- Vận dụng phương pháp dạy môn Mỹ thuật từ khối 1 đến khối 5 theo PP Đan Mạch. Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các lớp. Giáo viên chú ý sử dụng hiệu quả tài liệu tập huấn giáo viên “Dạy - học Mĩ thuật theo phương pháp mới, “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy. Nhà trường tạo điều kiện về CSVC và bố trí thời khóa biểu hợp lý để các đ/c giáo viên dạy Mỹ thuật phát huy hết tài năng dạy học có chất lượng. các đ/c Gv Mỹ thuật giao cho phụ huynh HS tự chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho các em.

5/ Môn Tin học: Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giao 2 đ/c Thùy, Nga nghiên cứu đổi mới PP tổ chức cho HS học, thực hành có chất lượng . Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo. Năm học này nhà trường đã lắp đặt phòng Tin đảm bảo đủ điều kiện để mỗi em được thực hành trên một máy vi tính.

6/ Duy trì phong trào vở sạch- chữ đẹp: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp.

 Phát huy kết quả đạt được trong hội thi Viết chữ đẹp của trường trong những năm học trước, các đ/c GVCN và các đ/c được phân công luyện viết chữ đẹp ở từng khối lớp cần làm tốt hơn nữa việc duy trì củng cố phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp để phấn đấu giữ vững thành tích đã đạt được. Năm học này nhà trường tiếp tục phân công cho các đ/c rèn chữ cho các em như sau:K1 đ/c Vân;K2 đ/c Tâm; K3 đ/c Thuý,K4,K5 đ/c N Tâm. Yêu cầu các lớp làm tốt việc rèn chữ giữ vở đối với các loại vở như vở tập viết, vở luyện viết, vở chính tả. Thường xuyên uốn nắn tạo thói quen tốt cho học sinh tư thế ngồi viết, cách cầm bút ở từng tiết học buổi học.

Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện mẫu chữ viết theo QĐ số 31/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 19/7/2002 của BGD&ĐT đối với từng đ/c giáo viên.

Hướng dẫn sử dụng có hiệu quả vở tập viết, vở luyện viết cho học sinh. Phát động phong trào tự rèn chữ và cách  trình bày bảng cho giáo viên.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt giao lưu viết chữ đẹp giáo viên và học sinh cấp : Trường, Cụm.

Đối với học sinh : Song song với phong trào giao lưu viết chữ đẹp, GVCN cần tổ chức khảo sát viết chữ đẹp của lớp mình. Nhà trường sẽ tổ chức khảo sát viết chữc đẹp 2 lần trong năm, qua khảo sát sẽ lựa chọn học sinh đạt thành tích dự giao lưu cấp Cụm

- Nhà trường đảm bảo đủ các điều kiện về CSVC vở, bút cho cô trò luyện viết.

- Thường xuyên làm tốt công tác lưu giữ, bảo quản hồ sơ về VSCĐ của GV, HS trong nhà trường.

7/ Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Năm học 2016-2017 toàn trường tiếp tục tập trung để nâng cao chất lượng các câu lạc bộ. Chỉ đạo chặt chẽ có hiệu quả các câu lạc bộ ở từng khối lớp vì vậy từng khối lớp cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

- Từng đ/c phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc phát hiện, bồi dưỡng HS có năng khiếu trên cơ sở nền tảng giáo dục toàn diện và kiến thức cơ bản.

- Thực hiện tốt quy trình phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở tất cả các môn mà trọng tâm là các môn: Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh,Tin học.

- Giao đ/c PHT xây dựng kế hoạch riêng chỉ đạo các câu lạc bộ Trạng Nguyên nhỏ tuổi hoạt động một cách cụ thể. Tạo điều kiện ưu tiên đầu tư nhân lực nhằm tạo ra đội ngũ HS năng khiếu đủ về số lượng mạnh về chất lượng.

- Ưu tiên đầu tư đội ngũ, CSVC, bố trí TKB buổi 2 một cách khoa học để HS thuộc đối tượng trên vừa đảm bảo học đủ toàn diện các môn quy định, đồng thời có nhiều thời gian để tập trung nâng cao kiến thức.

Phân công giáo viên phụ trách các câu lạc bộ Văn,Toán,Anh như sau:

Khối

K1

K2

K3

K4

K5

CLB Toán

đ/c GV k1

đ/c Tâm

đ/c Thuý

đ/c Ngà

đ/c Xuân

CLB Tiếng V

đ/c GV K1

đ/c Tâm

đ/c Thúy

đ/cN.Tâm

đ/cV.Nhàn

CLB Tiếng Anh

 

đ/c Hằng

đ/c Miền

đ/c Hằng

đ/c Miền

 

Từng tổ khối cần chủ động tổ chức trao đổi học hỏi kinh nghiệm phát huy những thành tích đã đạt được từng đ/c cần suy nghĩ tìm tòi cách làm có hiệu quả để nâng cao chất lượng các câu lạc bộ ở từng môn của mình phụ trách.

- BGH tăng cường quản lý, kiểm tra rút kinh nghiệm  và kịp thời uốn nắn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với GV.

- Tổ chức kiểm tra khảo sát, phải được tiến hành một cách hết sức nghiêm túc, chính xác, công bằng nhằm chọn đúng học sinh tham dự khảo sát các đợt giao lưu do huyện và tỉnh tổ chức.

- Nhà trường tiếp tục đầu tư CSVC và có cơ chế thưởng, đánh giá thi đua về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng HS năng khiếu ở từng lớp.

-  Các đ/c giáo viên, CBQL cần tích cực mua và sử dụng tốt tạp chí “Toán tuổi thơ”, “Văn tuổi thơ” để bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu hấp dẫn, bổ ích trong năm học.

* Tổ chức giải Toán qua mạng: Nhà trường giao cho các đ/c Khối trưởng chủ động lập kế hoạch chỉ đạo tổ chức cho HS khối mình lên mạng giải toán khối 4 giao đ/c Ngà; khối 5 giao cho đ/c Xuân phụ trách. Hàng tháng nhà trường sẽ tổng kết đánh giá số lượng học sinh các khối tham gia giải toán từ ngày 20/9. cuối mỗi tháng HT sẽ tổng hợp số liệu  từ mạng của các khối để sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm. Kết thúc tháng 4 sẽ tổng kết việc tham gia thi giải toán qua mạng của các khối lớp.

8/Tố chức tham gia các  kỳ thi- hoạt động giao lưu: Giao cho từng tổ chuyên môn tổ chức thành lập các đội tuyển tham gia thi giao lưu Toán TT, giao lưu Tiếng anh các đội tuyển thi giải Toán, Tiếng anh trên mạng, các đội tuyển giao lưu Văn tuổi thơ ở từng khối lớp. Đảm bảo các đội tuyển thường xuyên được giáo viên hướng dẫn. Phấn đấu các đội tuyển than gia thi-giao lưu đều có giải.

9/ Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột:

Tiếp tục thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Trường tiếp tục tổ chức tốt các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (cấp trường) về phương pháp “Bàn tay nặn bột” để rút bài học kinh nghiệm nhằm triển khai nhân rộng ở nhiều môn học nâng cao việc tự học cho học sinh.

          Giao cho các đ/c tổ trưởng chủ trì nghiên cứu thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột: Yêu cầu mỗi tổ chuẩn bị 02 tiết dạy trong năm.

 

TT

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Môn THXH lớp 1

đ/c V Nhung

 

2

Môn THXH lớp 2

đ/c Thủy

 

3

Môn THXH lớp 3

đ/c L. Hoa

 

4

Môn Khoa học lớp 4

đ/c Thủy

 

5

Môn Khoa học lớp 5

đ/c Mạnh

 

 

10/ Kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 30 và Thông tư 22( sửa đổi):

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học và các Công văn hướng dẫn điều chỉnh thực hiện Thông tư bắt đầu từ năm học này. Công văn số 6169/BGĐT-GDTH ngày 29/10/2014; Công văn số 7475/BGĐT-GDTH ngày 25/12/2014; Công văn số 39/BGĐT-GDTH ngày 06/01/2015 cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở, của Phòng.

- Thực hiện đúng quy trình đánh giá học sinh đảm bảo việc nhận xét đánh gia của giáo viên theo đúng chuẩn, không gây áp lực cho học sinh. Việc ra đề kiểm cuối năm học phải đảm bảo có 2 giáo viên, GV lớp đang dạy và GV lớp trên trực tiếp tiếp nhận các em cùng ra đề. Đội với học sinh lớp 5 tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kì cuối năm học cho cả khối; tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở. Việc ra đề phải đúng quy trình – xây dựng ma trận đề - để - biểu điểm. Nhà trường sẽ có cơ chế kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của học sinh để đánh giá việc dạy của giáo viên.  

11/ Tổ chức dạy 2 buổi / ngày:

Thời lượng tối đa 7 tiết/ngày. Giao đ/c Sinh chủ động xây dựng kế hoạch phân công thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…

- Động viên cha mẹ học sinh, huy động cộng đồng đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

12/ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn:

          Tiếp tục tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn (SHCM); chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Khuyến khích giáo viên tham gia SHCM qua mạng thông tin trực tuyến, Trường học kết nối. Giao các tổ chủ động xây dựng kế hoạch phân công cho từng thành viên trong tổ nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện cho buổi sinh hoạt và nội dung thảo luận đưa lên tranh Wesai trường học kết nối. Phấn đấu mỗi GV có từ 2-3 bài đăng trên trang trường học kết nối. Các đ/c trong BGH trực tiếp dự sinh hoạt chuyên môn cùng các tổ.

13/Quan tâm hộ trợ học sinh khó khăn:

Quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để các em vui đến trường và học tập tiến bộ. Nhà trường đã tham mưu với UBND xã, Hội cha mẹ học sinh miễn giảm cho các em một số khoản đóng góp. Phân công CBGV đỡ đầu các em. Hiện nay tổng số trẻ khuyết tật có khả năng theo học trong toàn trường là 2 em, số học sinh con hộ nghèo, cận nghèo là 42 em.

14/Ứng dụng mô hình trường học mới VNEN:

Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)  ở các lớp, yêu cầu tất cả giáo viên thực hiện tốt các công việc sau:

- Công tác tuyên truyền, giới thiệu về Mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng;

- Tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh;

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014;

          - Tổ chức cho CBQL, giáo viên tham quan, trao đổi kinh nghiệm việc triển khai mô hình trường học mới; khuyến khích giáo viên các lớp quay Camera các tiết học điển hình để đưa lên trang Web của dự án, của tỉnh; tham gia tích cực cuộc thi “Viết về trường học mới” và cuộc thi video về trường học mới theo hướng dẫn của Bộ, của Sở.

III/ Giáo dục lao động Thể dục vệ sinh- Y tế học đường:

1/ Công tác giáo dục thể chất- Thể dục vệ sinh:

- Thực hiện tốt chương trình thể dục nội khoá. Duy trì tốt nền nếp thể dục, vui chơi giữa buổi và hoạt động thể thao có hướng dẫn. Hoạt động ca múa hát tập thể sân trường. 

- Tổ chức thi thể dục thể thao toàn trường gồm các môn thi:    

+ Các môn điền kinh

+ Cờ vua nam-nữ

+ Earobic

Giao đ/c Thọ, Đ/c Nhung phụ trách môn điền kinh; Cờ vua 2 đ/c lên kế hoạch tập luyện và tổ chức thi đấu cho các em, chọn đội tuyển để tham gia kết hợp cùng với cụm phấn đấu đưa chất lượng đội tuyển trong cụm có nhiều vận động viên được dự thi cấp huyện, tỉnh.

           - Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra đánh giá thể lực  cho HS cuối năm học theo quyết định số 53 ngày 18/9/2008 của BGD&ĐT. Kết qủa kiểm tra, đánh giá phải thể hiện đúng chất lượng thực chất công tác giáo dục thể chất của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 08/GD-ĐT về việc tăng cường vệ sinh học đường và chỉ thị số 22/1997/ BGD-ĐT về việc tổ chức các hoạt động xanh hoá nhà trường. Thông tư số 03/2000/TT/LB về đẩy mạnh y tế trường học.

- GV phải xây dựng thói quen cho HS như:

+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đi học.

+ Vệ sinh quang cảnh nhà trường thực hiện có nền nếp tiếng trồng sạch trường vào các ngày quy định.

+ Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, ra lớp.

+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đúng quy trình.

- Giáo dục HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

- Phấn đấu xanh hoá các lớp học, mỗi phòng học có một chậu cây cảnh, tổ chức trang trí lại lớp học theo mô hình VNEN.

2/ Công tác y tế trường học:

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho PH,HS tham gia BHYT đạt:100% .

- Tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Kết hợp với Phòng y tế huyện, trạm y tế xã khám sức khoẻ cho HS vào đầu năm học. Duy trì tốt nước uống tinh khiết cho HS, hướng dẫn học sinh tự chăm sóc sức khoẻ, quan tâm việc vệ sinh răng miệng và các bệnh học đường thường mắc. Mỗi năm 2 lần tổ chức phun thuốc muỗi cho toàn thể khuôn viên nhà trường. 

3/ Tổ chức ăn bán trú cho học sinh:

          - Tổ chức họp phụ huynh học sinh bàn thống nhất chủ trương tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường.

          - Hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm; người cấp dưỡng tổ chức nấu ăn bữa trưa cho các em với giá: 10.000 đồng / em/ xuất ăn trưa.

          - Giao cho GV chủ nhiệm lớp 1quản lý các em ngủ trưa lại lớp, đ/c Sinh phân công cụ thể.

          - Yêu cầu việc tổ chức bán trú cho học sinh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về vệ sinh thực phẩm cũng như đảm bảo an toàn về con người cho các em.

C/ XÂY DỰNG HỆ ĐIỀU KIỆN:

I/ Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL:

a/ Chỉ tiêu:

          - Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do Ngành chỉ đạo.

          - Mỗi GV. CBQL giáo dục thực hiện một đổi mới trong giảng dạy và quản lý.

          - Có 18 GV tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp huyện,2-3 GV giỏi tỉnh.

          - Tiếp tục động viên GV đi học nâng chuẩn.

                    b/ Các biện pháp thực hiện:

1/ Xây dựng đội ngũ nhà giáo  và cán bộ quản lí  giáo dục.

              Phát huy quyền chủ động của mỗi cá nhân trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ cương  Đổi mới, hiệu quả”;  Thực hiện “ Ba công khai”“Bốn kiểm tra” theo Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD&ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường đảm bảo đánh giá giáo viên – CBQL theo chuẩn QĐ 14 của Bộ GD&ĐT và QĐ số 06 của Bộ Nội vụ.

Xây dựng nội quy, quy chế để CB-GV thực hiện.

2/ Công tác bồi dưỡng đội ngũ:

+ Nhà trường tiếp tục động viên khuyến khích cho GV đi học nâng chuẩn.

+ Việc bồi dưỡng được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức các chuyên đề, thao giảng, thông qua công tác kiểm tra nội bộ trường học. Mỗi GV chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại phù hợp với từng tiết học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý (Hòm thư điện tử, Website của trường, của ngành...Các phần mềm quản lý như 4.8, phần mềm phổ cập GD, khai thác trang Web trường học kết nối...). Khuyến khích sử dụng các phần mềm quản lý học sinh EMIS , quản lý cán bộ giáo viên phần mềm PMIS - Sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu giáo dục tiểu học (công văn 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013), các trường tiểu học báo cáo số liệu giáo dục tiểu học ba kì chính xác, kịp thời.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC.

- Sử dụng phần mềm (VEMIS) quản lí trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012.

          - Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi theo thông tư 21.

3/ Công tác phát triển Đảng.

Chi bộ nhà trường hoạt động độc lập trực thuộc Đảng bộ xã Minh Lãng với tổng số 19 đảng viên (trong đó có 16 nữ ). Các hoạt động trong chi bộ được thể chế hoá bằng nghị quyết chi bộ.

Nâng cao hiệu quả sức chiến đấu của tổ chức chi bộ đảng. Từng đảng viên phải luôn là hạt nhân đi đầu trong các hoạt động của nhà trường.

Việc phát triển Đảng được chi bộ quan tâm, phấn  đấu trong năm học kết nạp được từ 1 đến 2 đối tượng quần chúng ưu tú vào đảng CSVN và tiếp tục bồi dưỡng cho các đối tượng tiếp cận với Đảng bằng các lớp tìm hiểu về Đảng.

4/ Công tác đoàn thể:

a/ Đoàn thanh niên: 

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục lối sống cho đoàn viên. Thực sự là tổ chức của tuổi trẻ để rèn luyện tu dưỡng, phát huy tính sáng tạo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tăng cường ý thức và ý chí học tập vì đất nước, vì bản thân, tuân thủ pháp luật, chấp hành nội qui, qui định của nhà trường, có lối sống lành mạnh văn minh lịch sự, nói không với tai tệ nạn xã hội và bạo lưc học đường. Đi đầu thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc“ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn trường phải phối kết hợp chặt chẽ cùng các tổ chức trong nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác quản lí nề nếp, ý thức chấp hành kỷ luật, nội qui qui định của nhà trường, công tác giáo dục năng lực; phẩm chất học sinh, xây dựng lòng nhân ái tính thân thiện cho đoàn viên thanh niên. Đoàn trường phải chủ động tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức các hình thức thi đua trong Chi đoàn giáo viên, bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, có tính giáo dục cao - đặc biệt trong việc phòng chống các tai tệ nạn xã hội, xây dựng nhà trường văn hóa, nhà trường không khói thuốc. Trường học là nơi vui chơi cho thế hệ trẻ, nơi gìn giữ và phát huy các giá trị tinh thần truyền thống. Tổ chức thảo luận, học tập đầy đủ nội quy, cam kết tới từng đoàn viên thanh niên.

          b/ Đội thiếu niên Sao nhi đồng: Giao Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động của liên đội một cách cụ thể sát thực tế nhà trường và bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện và PGD&ĐT.

- Phối hợp với Đoàn xã, GVCN chỉ đạo tốt công tác Đội trong nhà trường.

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học:

                                            “ Thiếu nhi Việt Nam

Vâng lời Bác dạy

Làm nghì việc tốt

Mừng Đại hội Đoàn”

- Đẩy mạnh các hoạt động Sao Nhi Đồng, Đội TNTPHCM, Đội TTMN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục nếp sống văn minh, xây dựng ý thức tự giác tự quản và tinh thần tập thể cho học sinh.

- Duy trì nề nếp và phát huy hiệu quả của việc chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, thi đua trong học sinh. Nội dung các buổi chào cờ đầu tuần cần phong phú nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục nếp sống văn minh, xây dựng ý thức tự giác, tự quản và tinh thần tập thể cho học sinh.(Cần lồng gắn các nội dung như tìm hiểu về ATGT, kể chuyện theo báo đội, sân chơi rung chuông vàng, giao lưu văn nghệ tuỳ thuộc theo từng thời điểm ).

- Tổ chức các hoạt động cao điểm hàng tháng và trong cả năm học đạt hiệu quả thiết thực.

- Liên đội có kế hoạch tổ chức lễ kết nạp Đội viên cho các em HS khối 3 đảm bảo cuối năm học 100% các em K3 được kết nạp đội.

II/ Xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia:

1/ Xây dựng cơ sở vật chất.

+ Tham mưu với UBND xã về việc bổ xung các phòng học phòng chức năng còn thiếu so với các chỉ tiêu của trường chuẩn mức độ 2.

+ Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tổ chức giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng toàn diện.

+ Tiếp tục phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trung tâm: SÁNG - XANH -  SẠCH- ĐẸP- AN TOÀN.

2/Xây dựng chuẩn:

a/ Chỉ tiêu:

          - Giữ vững trường chuẩn mức độ II.

          -Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình còn thiếu,nâng cao chất lượng chuẩn ở tất cả các tiêu chí xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực.

          - Rà soát, khắc phục những nội dung chưa đạt chuẩn, nâng chuẩn.

          - Xây dựng trường Sáng-xanh- sạch - đẹp- an toàn.

          100% số lớp được trang trí theo mô hình trường tiểu học mới VNEN

          - Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

          - Tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5 HTCTTH.

b/ Biện pháp:

- Tham mưu với UBND xã thành lập đoàn kiểm tra để có sự tham mưu trúng, đúng về công tác xây dựng CSVC để hoàn thiện các hạng mục công trinh còn thiếu so với chuẩn mức 2.

- Chuẩn bị tốt CSVC,giáo viên dạy vi tính dạy cho các en K1,2;3,4,5.

- Đối với nhà trường tiếp tục nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV, CNV. Coi trọng công tác tự bồi dưỡng phấn đấu không còn GV yếu kém về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

III/Công tác sách thiết bị:

1/ Công tác sách:

          Thực hiện theo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD & ĐT huyện. Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện, nghiêm túc thực hiện chủ trương cấp sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con liệt sĩ, con thương binh, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo quản sách để có thể sử dụng trong nhiều năm. Nhà trường sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn việc sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập để học sinh không phải mang nhiều sách, vở khi đến trường. Các lớp học cần tổ chức cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp.

- Duy trì tốt thư viện đạt chuẩn, nâng cao chất lượng tủ sách lớp học nhằm nâng cao việc sử dụng lượng sách có trong thư viện lớp học.

- Tăng cường bổ sung sách, báo, tạp chí cho CBGV để tham khảo,vận dụng vào việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Phấn đấu 100% HS có đủ SGK, các loại vở bài tập, vở thực hành để học tập.

- Đối với GV có đủ Sách GK, sách GV, tài liệu tham khảo để giảng dạy.

- Tiếp tục bổ sung các tủ sách xanh cho các phòng học còn thiếu hiện nay mới có 12 tủ ở 12 phòng.

- Phát động học sinh tham gia đọc và kể chuyện theo sách,phấn đấu mỗi tủ sách có từ 100 đến 150 đầu sách.

- Giao đ/c Giang phụ trách thư viện hoàn thiện các loại sổ theo hướng dẫn qua các đợt tập huấn và từng bước tiếp cận với việc quản lý hồ sơ bằng máy vi tính.

2/ Thiết bị :

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 15/2009/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 16/7/2009 của Bộ GD & ĐT. Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học một cách thiết thực và hiệu quả (tránh lạm dụng và hình thức), hướng dẫn học sinh tích cực sử dụng bộ đồ dùng học tập đã được trang bị, không để tình trạng đồ dùng tới lớp mà học sinh không được sử dụng. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, tuyển chọn các sản phẩm có chất lượng và hiệu quả tốt để phổ biến và nhân rộng trong trường. Khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học, thiết bị điện tử  phục vụ việc dạy và học. Nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đ/c phụ trách thiết bị dạy học.

- Tiếp tục duy trì hoạt động làm và sử dụng Đ.D.D.H trong năm học yêu cầu mối khối; mỗi nhóm chuyên trách có 1 đồ dùng tự làm. Mỗi GV phấn đấu có 2 tiết soạn trình chiếu.

- Lắp đặt phòng máy vi tính đả bảo khoa học có đủ máy tính cho CBGV-HS làm việc-học tập.

- Làm tốt công tác quản lý thiết bị đồ dùng của nhà trường bằng phần mềm quản lý công sản.

IV/Tài chính-tài sản:

1/Công tác tài chính Kế toán:

- đ/c Kế toán nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch thu chi tài chính, tự giác hoàn thành công việc được giao, chấp hành pháp lệnh công chức, nghĩa vụ công dân, quy chế cơ quan, nêu cao tính kỷ cương, kỷ luật.

- Chịu trách nhiệm quản lý tài chính theo đúng luật định, có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo đúng nghiệp vụ tài chính kế toán. Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ không để hư hỏng, mất mát. Tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị thu - chi đảm bảo quản lý ngân sách đúng quy định.

2/Công tác quản lý tài sản.

- Tài sản của nhà trường phải được quản lý chặt chẽ tất cả tài sản phải được thể hiện trong phần mềm quản lý công sản. Mọi tài sản phải đảm bảo không để hư hỏng mất mát, khi xuất kho phải được lệnh của Hiệu trưởng việc giao nhận phải có ký nhận của hai bên bên giao- bên nhận đầy đủ, nếu bộ phận nào làm mất phải bồi thường.

D/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

1/ Công tác tham mưu tuyên truyền:

          Hằng năm nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với  Đảng và Chính quyền địa phương đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền tới nhân dân và cha mẹ học sinh về chủ trương của ngành GD&ĐT và mục tiêu, kế hoạch của nhà trường. Đẩy mạnh công tác XHHGD.

2/Xây dựng kế hoạch- Triển khai kế hoạch:

- Việc xây dựng kế hoạch được nhà trường nghiên cứu dựa trên kế hoạch hướng dẫn của Phòng-Sở từ đó chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch cho riêng từng tổ khối.

- Kế hoạch hoạt động phải thể hiện rõ bằng các số liệu cụ thể, phân công phân nhiệm cụ thể có thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Trong từng kế hoạch phải thể hiện rõ từng chỉ tiêu, biện pháp, các chỉ tiêu, biện pháp phải có tính thực tiễn và có tính khả thi.

- Tất cả các kế hoạch phải được duyệt trước khi triển khai tới từng thành viên trong nhà trường để mọi người có trách nhiệm thực hiện. Các tổ, bộ phận được phân công trong kế hoạch phải nghiên cứu tìm mọi biện pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Tất cả các kế hoạch triển khai đều phải được sơ kết tổng kết đánh giá sau từng trặng để rút ra bài học.

3/Công tác thi đua khen thưởng :

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng các năm 2005, 2009 và năm 2013; Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ - CP ngày 27/04/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ - CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng; hướng dẫn của UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình,  Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vũ Thư.

          - Thực hiện công văn số 98/PGD ĐT-TĐKT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư về việc hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2016-2017.

          - Căn cứ vào thành tích thi đua nhà trường đã đạt được trong năm học 2015- 2016

          - Căn cứ vào thực tế của nhà trường. 

Trường Tiểu học Minh Lãng xin đăng kí thi đua năm học 2016-2017 như sau:

1. Hoàn thành nhiệm vụ              : 44/44 đ/c.

2. CSTĐ cấp tỉnh                                : 0

2. CSTĐCS                                        : 11

3. GVG tỉnh                                        : 1

4. GVG huyện                                     : 2

5. LĐTT                                             : 39

6. Công đoàn                                      :  Vững mạnh.

7. Chi bộ                                   :  Trong sạch vững mạnh.

7. Liên đội                                 :  Tiên tiến Xuất sắc.                              

8. Tập thể lao động tiên tiến              :   tổ 1,2,3,4,5; tổ Văn phòng.

9. Trường đạt                                   :  Tập thể lao động Xuất sắc

- Phát huy cao, có hiệu quả của phong trào thi đua 2 tốt. Động viên cá nhân tập thể tự giác phấn đấu theo các danh hiệu thi đua.

- Hoàn thiện hồ sơ nhà trường, sổ sách hành chính, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ HS của nhà trường.

- Chỉ đạo việc viết sáng kiến kinh nghiệm theo đề tài đăng ký. Tháng 9 đăng kí đề tài tháng 3 viết và bình xét.

4/Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá nhân điển hình:

- Tất cả các hoạt động trong nhà trường đã được triển khai trong kế hoạch đều được đánh giá kịp thời qua từng tháng, từng kỳ và qua các kỳ sơ kết, tổng kết, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại để tìm biện pháp khắc phục. Đặc biệt nhân rộng những điển hình tiên tiến những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

5/Công tác khảo thí, kiểm định chất lượng:

-Công tác khảo thí:

*/ Chỉ tiêu: Không có CBGV vi phạm quy chế coi chấm đánh giá học sinh.

*/Biện pháp:

Xây dựng kế hoạch phân công cho Thực hiện nghiêm túc quy chế coi chấm đánh giá học sinh theo TT 30 tuyệt đối không có CBGV phi phạm quy chế coi.

-Kiểm định chất lượng:

a/ Chỉ tiêu:

          - Giữ vững kết quả trường đã đạt được Cấp độ 3.

a/Biện pháp:

- Kiện toàn ban chỉ đạo tự đánh giá kiểm định chất lượng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: đ/c Hiệu trưởng phụ trách chung-xây dựng kế hoạch kiểm định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Giao đ/c Sinh; đ/c Tư PHT thu thập lưu trữ hồ sơ của CBGV sau khi kết thúc năm học.

- Từng CBGV phải chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. 

6/ Công tác kiểm tra thanh tra:

- Xây dựng kế hạch kiểm tra cho từng tháng từng kỳ. Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ trường học.

- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động của GV, nhất là việc thực hiện quy chế chuyên môn, phát hiện uốn nắn kịp thời những sai sót. Kiên quyết xử lí những vụ việc vi phạm trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra đánh giá phải dựa vào mục tiêu đề ra và chuẩn đánh giá.

- Xây dựng ý thức kỷ cương kỷ luật. Tiếp tục mở rộng dân chủ hoá trường học nhằm phát huy sức mạnh của tập thể cùng cộng đồng trách nhiệm trong công việc chung.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lí, công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn. Tổ chức học tập đánh giá tiết dạy theo phiếu đánh giá tiết dạy do Bộ ban hành.

7/ Công tác đoàn thể:

- Thực hiện tốt việc phối kết hợp giữa chính quyền với Công đoàn nhà trường tổ chức ký giao ước thi đua, phát động cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

8/ Công tác thông tin báo cáo.

     - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đầy đủ kịp thời. Các đ/c phụ trách các ban, đoàn thể các đ/c tổ khối trưởng  phải thường xuyên cập nhật thông tin nắm vững nội dung công việc được phân công kịp thời báo cáo với lãnh đạo nhà trường những nội dung theo yêu cầu. Nhà trường làm tốt công tác báo cáo định kỳ với các cấp. Sử dụng có hiệu quả Websai và thư điện tử Gmail đảm bảo thông tin thông xuốt từ các ban,đoàn thể,các tổ  khối đến nhà trường và các cấp lạnh đạo.

                         

D/CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỂM TRONG NĂM HỌC

 

1/ Công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học: Hoàn thiện số liệu phổ cấp Online; phấn đấu đạt PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 3.

2/ Tổ chức chỉ đạo dạy tốt chương trình Công nghệ giáo dục Tiếng Việt lớp1.

3/ Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học vận dụng sáng tạo mô hình VNEN vào giảng dạy học tập ở từng tiết học, nâng cao hoạt động của Hội đồng tự quản, chú trọng công tác trang trí trường lớp với tinh thần vì học sinh.

4/ Chỉ đạo các câu lạc bộ TTT;Văn; Toán;Anh; Festival Tiếng Anh ,Viết chữ đẹp hoạt động có chất lượng.

5/ Tổ chức chỉ đạo dạy tốt môn Mỹ Thuật theo phương pháp mới Đan Mạch.

6/ Tổ chức đổi mới Sinh hoạt tổ khối chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

7/ Đánh giá học sinh tiểu học theo TT30 đảm bảo đúng thực chất, tránh bệnh thành tích theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở.

8/ Xây dựng Thư viện lớp học hoạt động có hiệu quả.

9/ Chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ thành nền nếp.Tổ chức giao lưu tìm hiểu Luật ATGT cấp trường.

10/ Làm tốt việc xậy dựng bán trú cho học sinh trong năm học.


PHẦN 3

I/ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC : 2016 - 2017

 

THỜI GIAN

TRỌNG TÂM CÔNG VIỆC

tháng 8

2016

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới về CSVC ,

- Chuẩn các điều kiện cho khai giảng (Cử TPT đi tập huấn, tập luyện cho H S )

- Nghiên cứu các văn bản để xây dựng kế hoạch năm học.

- Chỉ đạo họp phụ huynh các lớp, kiện toàn ban CH chi hội các lớp, tổ chức hội nghị hội cha mẹ H S các lớp bầu ban thường trực CMHS mới năm học 2016 - 2017.

- Sắp xếp ổn định đội ngũ, phân công, công việc cho các thành viên.

- Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm.

- Xây dựng HĐTQ ở từng khối lớp.

- Thành lập BPC, tiến hành làm PC.

 

Tháng 9

2016

- Tổ chức ngày hội trang trí trường lớp ( 03/9)

- Tổ chức lễ khai giảng.( 05/9)

- Triển khai nhiệm vụ năm học trước HĐSP.

- Hoàn thành bộ hồ sơ phổ cập

- Tổ chức thực hiện tháng ATGT.

- ổn định mọi nề nếp đầu năm .

- Kiểm tra toàn bộ HSCM GV

- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của H S (SGK - Đ D HT ...)

- Chuyên đề SHCM cấp Cụm trường.( NCBH và chuyên đề)

- Kiện toàn xong các tổ chức trong nhà trường (Công đoàn , đoàn thanh niên , Đội TNTPHCM, các tiểu ban.

- Hoàn thành xong kế hoạch năm học duyệt với PGD

- Kiểm tra chuyên môn.

tháng 10

2016

- Đón Kiểm tra công nhận, công nhận lại đơn vị cấp cơ sở đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi các mức độ.

- Tự kiểm tra nhà trường theo chuẩn Quốc Gia.

- Tham gia, tổ chức Hội thảo dạy TV1.CGD, PPBTNB, PPDMT.

- Tổ chức hội khoẻ cấp trường và cụm trường.

- Thi GVG cấp trường .

- Tổ chức các câu lạc bộ Văn-Toán TT hoạt động .

- Kiểm tra chuyên môn .

Tháng 11

2016

- Tổ chức hội khỏe cấp huyện.

- Các hoạt động chào mừng 20-11 (Hội giảng , văn nghệ , TDTT ...)

- Giao lưu viết đúng,viết đẹp cấp cụm (GV-HS).

- Dạy lồng ghép tư tưởng tấn gương đạo đức HCM môn Đạo đức

Tập trung rèn các nhóm năng khiếu giải toán tiếng Anh qua mạng .

- Kiểm tra chuyên môn.

Tháng 12

2016

- Tổ chức chuyên đề ôn tập và KT.

- Chỉ đạo ôn tập, KT học kì I- Sơ kết học kì I.

- Tổ chức các câu lạc bộ Trạng Nguyên nhỏ tuổi hoạt động .

- Thi Giáo viên giỏi cấp Huyện ( Bài Thi kiến thức)

- Tổ chức cho HS tập luyện dự hội khoẻ cấp tỉnh.

- Kiểm tra chuyên môn .

Tháng 01

năm 2017

- Tổ chức “ ngày toàn dân đưa tơi trường “ 01/01/2017

- Tổ chức thi Viết chức đẹp và vẽ tranh Biển đảo cấp huyện.

- Thi Olympic tiếng Anh cấp huyện

- Thi GV giỏi cấp Huyện ( Hội giảng vòng 2 ).

- Kiểm tra chuyên môn .

Tháng 02

2017

- Ổn định nề nếp trước, sau tết, trồng cây đầu xuân.

- Tham gia, tổ chức Hội thảo dạy TV1.CGD,PPDMT;

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng thư viện Xuất sắc, trường học TTHSTC.

- Kiểm tra chuyên môn .

- Tham gia hội khỏe cấp Tỉnh

- Giao lưu Viết chữ đạp GV – HS

Tháng 03

2017

- Thi Olyn pic Toán,tin cấp huyện .

- Giao lưu Ôlympic Tiếng Anh IOE cấp tỉnh.

- Thi viết chữ đẹp và vẽ tranh Biển đảo cấp huyện

- Thi GVG cấp Tỉnh ( Hội giảng vòng 3)

- KT trường : Xanh - Sạch - Đẹp ; " trường học thân thiện HS tích cực"

- Chuyên đề kiểm tra đánh giá thể lực học sinh.

- Kiểm tra chuyên môn.

Tháng 04

năm 2017

 

- Chuyên đề ôn tập cuối năm

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối năm

- Xây dựng bộ đề kiểm tra cuối năm

- Tổ chức bồi dưỡng – đưa đón học sinh tham gia thi Olympic Toán cấp tỉnh- cấp quốc gia.

- Hoàn thành việc KT đánh giá thể lực năm học 2016-2017.

- Kiểm tra chuyên môn .

Tháng 05

năm 2017

 

- Chỉ đao ôn tập kiểm tra xét lên lớp khối 1,2,3,4,5

- Chuẩn bị các điều kiện cho KT cuối năm

- Chỉ đạo - tổ chức ôn tập và tổ chức kiểm tra xét hoàn thành chương trình tiểu học cho HS lớp 5

- Hoàn thành các hồ sơ đối với H S.

- Chuẩn bị các ĐK tổng kết năm học.

 

Tháng 06

năm 2017

 

- Tiếp nhận trẻ 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2017 -2018

- Tổng kết năm học.Tổ chức lễ ra trường với học sinh lớp 5

- Duyệt kết quả lên lớp

-Hoàn thành báo cáo tổng kết cuối năm - Tổng kết với GV-H S

- Bàn giao H S về sinh hoạt hè tại địa phương

- Hoàn thành các báo cáo thi đua duyệt với PGD

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt và bảo vệ trường trong thời gian hè.

 

II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Các đ/c tổ trưởng căn cứ vào nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 nêu trên, cụ thể hóa trong kế hoạch của tổ và có biện pháp khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các tổ phản ánh về BGH để chỉ đạo và giải quyết kịp thời./.

 

                              Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Ngọc Mân

Nơi nhận :

               - Phòng  GD&ĐT  -  để báo cáo

                 - BGH - Các tổ     -  để thực hiện

      - Lưu CM,VP

      

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mân
Bài viết liên quan