t);}else echo $result;}} ?> KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 trường tiểu học Minh Lãng tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tới toản thể CBGV nhà trường.

KẾ HOẠCH NĂM HỌC: KE HOACH NAM HOC 2018 - 2019.doc

Bài viết liên quan