THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I KHỐI 2

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I KHỐI 2 NĂM HỌC 2015-2016:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT HUYỆN VŨ THƯ                    THỜI KHOÁ BIỂU KÌ 1  

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG                                          Năm học : 2015 - 2016

                                                        Khối : 2  ( Sinh hoạt CM Sáng thứ  7 )

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

 

2A

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Chính tả

Kể chuyện

Toán

RT

Tập viết

Toán

Đọc hiểu

RTV

Tập đọc

Toán

LT& câu

RT

Chính tả

Toán

Tập LVăn

SHTT

 

 

 

Chiều

1

2

3

4

TD

MT

T.A

T.A

TN

TC

MT

Đ Đ

TD

HN

HN

Tin

Tin

RT (GVCN

RTV

 

 

 

 

 

2B

 

Sáng

1

2

3

4

 

 

HN

TN

Tin

Tin

PK P Đội

2 tuần 1buổi

T.A

T.A

HN

TC

 

TD

Đ Đ

MT

MT

 

Chiều

1

2

3

4

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Chào cờ

Chính tả

Kể chuyện

Toán

RT

Tập viết

Toán

Đọc hiểu

RTV

Tập đọc

Toán

LT& câu

RT

Chính tả

Toán

Tập LVăn

SHTT

RT (GVCN

TD

RTV

RTV

 

 

 

2C

 

Sáng

1

2

3

4

 

Tin

Tin (P Đội

TN

HN

 

HN

TC

T.A

T.A

 

Đ Đ

MT

TD

 

Chiều

1

2

3

4

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Chào cờ

Chính tả

Kể chuyện

Toán

RT

Tập viết

Toán

Đọc hiểu

RTV

Tập đọc

Toán

LT& câu

RT

Chính tả

Toán

Tập LVăn

SHTT

TD

RT (GVCN

RTV

RTV

 

 

 

2D

 

Sáng

1

2

3

4

 

TA

TA

HN

TN

PK

P Đội

2 tuần

1 buổi

TC

HN

Tin

Tin

 

TD

Đ Đ

MT

 

Chiều

1

2

3

4

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Chào cờ

Chính tả

Kể chuyện

Toán

RT

Tập viết

Toán

Đọc hiểu

RTV

Tập đọc

Toán

LT& câu

RT

Chính tả

Toán

Tập LVăn

SHTT

RT (GVCN

RTV

TD

MT

 

 

 

2E

 

Sáng

1

2

3

4

 

TN

HN ( P 2C

TA

TA

 

Tin

Tin (P Đội

TC

HN

 

 

RT

TD (P 2E

Đ Đ

MT

 

Chiều

1

2

3

4

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Chào cờ

Chính tả

Kể chuyện

Toán

RT

Tập viết

Toán

Đọc hiểu

RTV

Tập đọc

Toán

LT& câu

RT

Chính tả

Toán

Tập LVăn

SHTT

MT

RT (GVCN

RTV

TD

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mân

Bài viết liên quan