THỜI KHÓA BIỂU KỲ I

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2015-2016:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT HUYỆN VŨ THƯ                        THỜI KHOÁ BIỂU KÌ 1 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG                                               Năm học : 2015 - 2016

                                                        Khối : 3  ( Sinh hoạt CM chiều thứ 2 )

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

 

3A

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

Chính tả

Toán

Rèn đọc

RT

Tập đọc

Toán

LT&câu

RTV

Chính tả

Toán

Tập viết

RT

Tập L văn

Toán

RT

SHTT

 

 

Chiều

1

2

3

4

TN

TD

TA

TN

TC

TA

TA

MT

MT

Đ Đ

TD

 

Tin

Tin

HN

HN

 

 

 

 

3B

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

 

T.A

T.A

TD

TC

 

MT

MT

Tin

Tin

 

 

Chiều

1

2

3

4

TD

HN

TN

TA

Chính tả

Toán

Rèn đọc

RT

Tập đọc

Toán

LT&câu

RTV

Chính tả

Toán

Tập viết

RT

Tập L văn

Toán

SHTT

Đ Đ

HN

RT

TN

 

 

 

3C

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

 

Đ Đ

TD

T.A

T.A

 

Tin

Tin

T.A

MT

MT (P 1A

HN

TN

 

Chiều

1

2

3

4

HN

TN

TC

TD

Chính tả

Toán

Rèn đọc

RT

Tập đọc

Toán

LT&câu

RTV

Chính tả

Toán

Tập viết

RT

Tập L văn

Toán

SHTT

 

 

 

 

 

3D

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

Chính tả

Toán

Rèn đọc

RT

Tập đọc

Toán

LT&câu

Rèn TV

Chính tả

Toán

Tập viết

RT

Tập L văn

Toán

SHTT

Đ Đ

TC

RT

TD

 

Chiều

1

2

3

4

MT

MT

HN

TA

 

HN

TN

TD

TN

 

TA

TA

Tin

Tin

 

 

 

 

3E

 

Sáng

P2D

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

 

HN

TC (P2D

TN

TD

 

TA

TA (P2D

MT

MT

Tin

Tin(PĐội

RT P2A

HN

 

Chiều

P3E

1

2

3

4

TN

TA

TD

Đ Đ

Chính tả

Toán

Rèn đọc

RT

Tập đọc

Toán

LT&câu

Rèn TV

Chính tả

Toán

Tập viết

RT

Tập L văn

Toán

SHTT

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mân

Bài viết liên quan