THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 KỲ I NĂM HỌC 2015-2016:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT HUYỆN VŨ THƯ                        THỜI KHOÁ BIỂU KÌ 1 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG                                              Năm học : 2015 - 2016

                                                        Khối : 4  ( Sinh hoạt CM chiều thứ  3 )

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

 

4A

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RTV

Tập đọc

Toán

TL văn

RToán

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

 

 

Chiều

1

2

3

4

TA

Đ

TA

S

Tin

Tin

TD

HN

 

TA

MT

MT

HN

 

K

K

TD

 

 

 

 

4B

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

RTV

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

 

 

Chiều

1

2

3

4

 

HN

MT

Tin

Tin

 

MT

TD

TA

TA

K

S

Đ

TA

HN

TD

K (P1A

 

 

 

4C

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

RTV

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

K

Đ

S

 

Chiều

1

2

3

4

 

TD

HN

TA

TA

 

HN

TA

Tin

Tin

 

TD

MT (P1C

MT

K

 

 

 

4D

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

RTV

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

HN

K

Đ

 

Chiều

1

2

3

4

 

TA

TD

HN

MT

 

 

K

S

TD

MT

 

TA

TA (P5D

Tin

Tin

 

 

 

4E

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

RTV

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

MT

HN (P1E

TD

 

 

Chiều

1

2

3

4

 

MT

TA (P3D

K

S

 

TD

HN (P3D

K

Đ

 

Tin

Tin (P1E

TA

TA

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mân

Bài viết liên quan