THỜI KHÓA BIỂU KỲ I

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2015-2016:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT HUYỆN VŨ THƯ                        THỜI KHOÁ BIỂU KÌ 1 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG                                              Năm học : 2015 - 2016

                                                        

Khối : 5 ( Sinh hoạt CM chiều thứ  chiều thứ 4  )

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

 

5A

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

Đ Đ

Chính tả

Toán

LT&câu

RTV

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

 

 

Chiều

1

2

3

4

 

Tin

Tin

K

 

TA

TA

HN

TD

 

HN

TA

MT

MT

 

K

S

Đ

TD

 

 

 

 

5B

 

Sáng

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

Rèn TV

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

 

 

Chiều

1

2

3

4

 

TA

HN

Tin

Tin

 

TD

K

TA

TA

 

HN

TD

MT

MT

K

S

Đ

 

 

 

 

 

5C

 

Sáng

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

Rèn TV

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

K

S

Đ

 

Chiều

1

2

3

4

 

K

TD

HN

HN

 

TA

TD

Tin

Tin

 

 

MT

MT

TA

TA

 

 

 

 

5D

 

Sáng

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kĩ thuật

LT&câu

Toán

Kể chuyện

RT

Tập đọc

Toán

TL văn

Rèn TV

Chính tả

Toán

LT&câu

RT

TL văn

Toán

Đ Đ

SHTT

 

 

Chiều

1

2

3

4

HN

TA

MT

MT

 

Tin

Tin

TD

HN

K

S (P1C

Đ

 

TA

TA

TD

HN

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mân

Bài viết liên quan