THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT VŨ THƯ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG

       
     SỐ : 06 / QĐ -TrTH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
	
                Minh Lãng, ngày 28 tháng 4 năm 2020	

                  QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt danh mục sách sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
Sử dụng trong trường tiểu học Minh Lãng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LÃNG

	Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
	Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong sơ sở giáo dục phổ thông;
	Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;
	Căn cứ đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp1năm học 2020-2021./.
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 sử dụng trong trường tiểu học Minh Lãng (có danh sách kèm theo). 
	Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
	Điều 3: Tổ trưởng khối 1, các đơn vị, cá nhâ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: 
-	Phòng GD&ĐT  ( để báo cáo)
-	Lưu Văn phòng.	                        HIỆU TRƯỞNG


	
                                    Nguyễn Ngọc Mân
 
            DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1NĂM HỌC 2020-2021
           ( Kèm theo Quyết định số: 06/QĐ-TrTH ngày 28/4/2020 
              của Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Lãng)


SỐ TT	Tên sách	   Thuộc bộ sách	Tổng chủ biên	    Nhà xuất bản
1	Tiếng Việt 1	    Cánh diều	Nguyễn Minh Thuyết	Đại học SPTP Hồ Chí Minh
2	Toán 1	        Cánh diều	 Đỗ Đức Thái	    Đại học Sư phạm
3	Đạo đực 1	    Cánh diều	Lưu Thu Thủy	    Đại học SPTP Hồ Chí Minh
4	Tự nhiên và xã hội 1	Cánh diều	Mai Sỹ Tuấn	    Đại học Sư phạm
5	Giáo dục thể chất	Cánh diều	Đặng Ngọc Quang	    Đại học Sư phạm
6	Âm nhạc	        Cánh diều	Lê Anh Tuấn	    Đại học SPTP Hồ Chí Minh
7	Mỹ thuật	    Cánh diều	Phạm Văn Tuyến	    Đại học Sư phạm
8	Hoạt động trải nghiệm1	Cánh diều	Nguyễn Dục Quang	Đại học SPTP Hồ Chí Minh
9	Tiếng Anh 1		        Hoàng Văn Vân	    Nhà XB Giáo dục Việt Nam