Thông báo số 361/TB-SGDĐT ngày 17/4/2020 của Sở GDĐT về việc cho học sinh THPT, học sinh lớp 9 đi học trở lại và công tác phòng, chống Covid-19 trong nhà trường.

Thông báo số 361/TB-SGDĐT ngày 17/4/2020 của Sở GDĐT về việc cho học sinh THPT, học sinh lớp 9 đi học trở lại và công tác phòng, chống Covid-19 trong nhà trường.

Bài viết liên quan